Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

จองทางโทรศัพท์


03-3348-8676
ในการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อเต็มและหมายเลขโทรศัพท์ของตัวลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ร้านให้ทราบด้วย