Grilled Meat Restaurant Yakiniku-Tei Rokkasen

การสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์


การโทรศัพท์สำรองที่นั่งอาคารเสริมนั้น จะถูกส่งต่อไปยังสาขาใหญ่ ซึ่งจะจัดการในการสำรองที่นั่งทั้งหมด
สาขาใหญ่ : 03-3348-8676   อาคารเสริม : 03-5937-6568
ในการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อเต็มและหมายเลขโทรศัพท์ของตัวลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ร้านให้ทราบด้วย